Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

(5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat:
b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi;
c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése (§, bekezdés, pont) alapján tartozik annak a hatálya alá [ideértve a Kbt. 2. §-ának (4) bekezdése szerinti önkéntes alkalmazásának esetét is];
Kbt. 241.§ b)
d) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetőleg fejezete szerinti eljárást alkalmazza;
VI. fejezet
e) a közbeszerzés (beszerzés) becsült értékét [szükség szerint utalást a Kbt. 245. §-ának (5) bekezdésére vagy 274. §-ának (2) bekezdésére vagy 298. §-ának (3) bekezdésére];
36,8 millió HUF
f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ezt a körülményt is;
Kötelező
g)a kérelem és a hirdetmény feladásának napját.
2010/03/09
(6) Ha a hirdetmény közzétételét az ajánlatkérő által meghatározott személy vagy szervezet kezdeményezi, e személynek vagy a szervezetnek a kérelemben nyilatkoznia kell képviseleti jogosultságáról is. A képviseleti jogosultságról való nyilatkozat hiányában a Szerkesztőbizottság a hiánypótlásra történő felhívást az ajánlatkérőnek küldi meg.
Képviseleti jogosultság megléte [x]
Egyéb közlemény:
Tisztelt Szerkesztőbizottság! Kérem a hirdetmény megjelenttetését. Ajánlatkérő a közzétételi díjat a Közbeszerzések Tanácsa részére átutalja, az átutalási bizonylatot megküldi. Ajánlatkérő adószáma: 18641080-1-12 A közbeszerzési szabályzatban megjelölt személy ellenjegyzése megtörtént. Tisztelettel: Szokolai László

3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

 

 

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

 

 

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

 

Építési beruházás

[x]

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

 

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________

Azonosító kód_______________________________________

Árubeszerzés

[ ]

Szolgáltatás

[ ]

Építési koncesszió

[ ]

Szolgáltatási koncesszió

[ ]

 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név:
Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület
Postai cím:
Kossuth út 17.
Város/Község
Kazár
Postai irányítószám:
3127
Ország:
HU
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Dobor István elnök
Telefon:
(32) 341 – 333
E-mail:
malomkalacs@kazar.hu
Fax:
(32) 341 – 333
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

 

További információk a következő címen szerezhetők be:

 

[ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet

A dokumentáció a következő címen szerezhető be:

 

[ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

 

[ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

 

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű [ ]

Közszolgáltató [ ]

Regionális/helyi szintű [ ]

Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont] [x]

Közjogi szervezet [ ]

Egyéb [ ]

 

I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre

I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

[ ] Általános közszolgáltatások

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[ ] Védelem

[ ] Szociális védelem

[ ] Közrend és biztonság

[x] Szabadidő, kultúra és vallás

[ ] Környezetvédelem

[ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek

[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Egészségügy

 

 

 

I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

[ ] Víz

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[ ] Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[ ] Vasúti szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[ ] Repülőtéri tevékenység

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[ ] Kikötői tevékenységek

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[ ] Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

 

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem [x]

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

„Kazári Hagyományok Portája kialakításának építési munkái”

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)

a) [x] Építési beruházás

b) [ ] Árubeszerzés

c) [ ] Szolgáltatás

[x] Kivitelezés

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

 

[ ] Építési koncesszió

[ ] Adásvétel

[ ] Lízing

[ ] Bérlet

[ ] Részletvétel

[ ] Ezek kombinációja/Egyéb

Szolgáltatási kategória

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

 

 

 

 

[ ] Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

Kazár, Damjanich u. 15-17.,
hrsz. 74 és 75

NUTS-kód HU313

A teljesítés helye

NUTS-kód

A teljesítés helye

NUTS-kód

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul

Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ]

Keretmegállapodás megkötése [ ]

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

Keretmegállapodás több ajánlattevővel [ ]

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel [ ]

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem):

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Vállalkozási szerződés / „Kazári Hagyományok Portája kialakításának építési munkái”

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

  Fő szószedet   Kiegészítő szószedet (adott esetben)
Fő tárgy 45000000-7    

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

egy részre [ ]

egy vagy több részre [ ]

valamennyi részre [ ]

II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x]

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)

2 db épület felújítása 137,73 m2 nettó alapterületen, 72,10 fm pacsik kerítés építése, 4 db búboskemence építése a dokumetációban részletezettek szerint

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:
hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

 

 

 

 

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje

Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY: kezdés 2010/06/01 (év/hó/nap)

ÉS/VAGY

befejezés 2011/01/31 (év/hó/nap)

 

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk

III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)

Építési vállalkozási szerződés átalányáron történő építési kivitelezésre.
A jótállási idő: az ajánlattevő ajánlata szerint.
Jóteljesítési garancia: az ajánlattevő ajánlata szerint. Teljesíthető – az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint – a Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott módokon.
Késedelmes teljesítés esetén kötbér kerül megállapításra, kezdete és mértéke: az ajánlattevő ajánlata szerint.
Meghiúsulás estén kötbér kerül megállapításra, mértéke 8 millió Ft.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre

Részszámlázási lehetőség van. A nyertes ajánlattevő 1 db részszámlát és végszámlát nyújthat be a dokumentációban részletezettek szerint.
A végszámla benyújtásának feltétele az eredményes műszaki átadás – átvételi jegyzőkönyv.
A számlák kiegyenlítéskor a Kbt. 305. § (3) bekezdésében foglaltak az irányadóak, figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § - ra is.

III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)

Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de együttes ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek egyetemleges kötelezettséget és felelősséget kell vállalniuk.

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen [ ] nem [x]
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Kizáró okok: Ajánlatkérő a Kbt. 60.§ (1) bekezdésében, valamint a 62.§ (1) bekezdésében meghatáro-zott kizáró okokat alkalmazza.
Igazolási mód: a Kbt. 249.§ (3) bekezdés szerint.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek, és a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó(k)nak az alábbiak szerint kell igazolniuk pénzügyi és gazdasági alkalmasságukat:
P1. Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek, illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az ajánlathoz csatolniuk kell, a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján, valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó, valamennyi pénzforgalmi számlájukról szóló, az ajánlattételi felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot melynek kötelezően tartalmaznia kell az alábbiakat:
- az egyes számlák megnyitásának dátumai,
- a számláján (számláin) a nyilatkozat kiállításának napját megelőző két évben sorban állás volt-e,
P2. A számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolóból a mérleg és az eredménykimutatás az ajánlattételi határidőt megelőző három lezárt üzleti évre (2006, 2007, 2008) vonatkozóan (Kbt. 66.§ (1) bekezdés b) pont).
P3. A Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján:
Nyilatkozat benyújtása az ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőt megelőző három évi, a közbeszerzés tárgya szerinti (építési kivitelezés) forgalmáról
Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak a P1-P3. pontban előírtakat azonos módon kell igazolni.
Erőforrást nyújtó szervezet igénybevétele esetén az alkalmasság igazolása a Kbt. 65.§ (3)-(4) bekezdésében foglaltak szerint.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő és a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója:
P1. ha a számlavezető pénzintézet nyilatkozata szerint a nyilatkozat kiállításának napját megelőző két évben akár egyszer is 30 napot meghaladó sorban állás volt bármely számláján.
P2. ha az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevők bármelyikének, illetőleg a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó(k)nak az ajánlattételi határidőt megelőző három lezárt üzleti év bármelyikében a mérleg szerinti eredménye negatív volt.
P3. ha az előző három évben a közbeszerzés tárgya szerinti forgalma (építési kivitelezés) nem érte el éves átlagban a nettó 30 millió forintot
Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek és a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak a P1, és P2. követelményeknek önállóan kell megfelelniük.
A Kbt. 4.§ 3/E. pontja szerint nem minősülhet erőforrásnak a 66.§ (1) bek. a)-c) pontján alapuló, P1-P3. szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M1: A Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján:
az ajánlattételi határidőt megelőző 3 év legjelentősebb építési kivitelezési referenciának ismertetése, melyek teljesítésére vonatkozóan a Kbt. 68. § (2) bekezdésében meghatározott igazolást kell becsatolni az ott meghatározott tartalommal.
M2: A Kbt. 67. § (2) bekezdés c) ill. e) pontjában és a 162/2004. (V.21.) Korm. rendelet 8/A.§ (2) bek. b) pontjában foglaltak alapján ajánlattevő vezető tisztségviselőjének, valamint a teljesítésben részt vevő felelős műszaki vezető:
- szakirányú végzettségét igazoló okirat egyszerű másolata,
- a felelős műszaki vezető esetében a névjegyzékbe vételt igazoló határozat egyszerű másolata
- szakmai önéletrajza
M3: A Kbt. 67.§ (2) bekezdés b) pontjában és a 162/2004. (V.21.) Korm. rendelet 8/A.§ (2) bek. a) pontjában foglaltak alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök adatainak ismertetése (darabszám, műszaki paraméter megjelölésével), saját eszköz esetén ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője által aláírt nyilatkozat formájában, bérelt eszköz esetében a bérleti szerződés becsatolásával.
M4: A teljesítésben részt vevő szakemberek bemutatása a Kbt. 67.§ (2) bek. e) pontja és a 162/2004. (V.21.) Korm. rendelet 8/A.§ (2) bek. c) pontja alapján végzettségük, képzettségük ismertetése.
Az ajánlathoz csatolni kell a kőműves, festő szakmunkás(ok) szakmunkás bizonyítványának másolatát.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő és a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója,
M1:ha az elmúlt 3 évben az ajánlattevő és a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó(k) együttesen nem teljesítettek összességében legalább 3 db befejezett, műszaki átadással lezárult, magasépítési (új építés és / vagy felújítás) munkát melyek közül legalább az egyik elérte, vagy meghaladta a nettó 40 millió forintot.
M2: ha az ajánlattevő által megjelölt vezető tisztségviselő nem rendelkezik legalább középfokú építőipari végzettséggel, valamint ha a teljesítésben részt vevő felelős műszaki vezető nem szerepel a felelős műszaki vezetői névjegyzékben, legalább „MV-Ép/B” kategóriás felelős műszaki vezetőként a 244/2006 (XII.5.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint
M3: ha nem rendelkezik legalább:
- 150 m2 homlokzati állvánnyal,
- 1 db legalább 120 l –s betonkeverővel
M4: ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
- legalább 1 fő kőműves
- legalább 1 fő festő

III.2.4) Fenntartott szerződések

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen [ ] nem [x]

 

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen [x] nem [ ]

 

III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

 

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen [ ] nem [ ]

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás típusa

IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti

Tárgyalás nélküli

[x]

 

Tárgyalásos

[ ]

 

IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti

Tárgyalás nélküli

[ ]

 

Tárgyalásos

[ ]

 

IV. 2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [ ]

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint [x]

[x] Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)

  Részszempont Súlyszám
1. nettó ajánlati ár (Ft) 55
2. vállalt jótállás mértéke 15
3. jóteljesítési garancia mértéke 10
4. késedelmi kötbér mértéke 10
5. az előírt határidőnél korábbi teljesítés [nap] 10

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x]

Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)

 

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén

Előzetes összesített tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ]

Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) [ ]

Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 

 

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje

Dátum: 2010/04/12 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00

Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [x] nem [ ]

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 30 000 Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja:

A dokumentáció fenti ára 25% áfa-t tartalmaz. A dokumentáció megvásárlása banki átutalással történik. Az összeget ajánlatkérő nevére a Sajóvölgye Takarékszövetkezetnél vezetett 55400170-11030180 számú számlára kell befizetni. Az átutalási bizonylaton szerepelnie kell a befizetés jogcímének: „Hagyományok Portája kialakításának építési munkái – dokumentáció”

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő

Dátum: 2010/04/12 (év/hó/nap) Időpont: 10:00

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

HU

Egyéb:

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)

-ig (év /hó/nap )

VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: 2010/04/12 (év/hó/nap) Időpont: 10:00

Helyszín : 3127 Kazár, Tanács út 1., Községháza, Tanácskozóterem

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek

A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint.

 

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

V.2) a szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?

igen [x] nem [ ]

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:

EMVA III. tengely

V.3) További információk (adott esetben)

V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:

2010.05.03. 10:00

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:

2010.05.24. 10:00

V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)

V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben)

igen [x] nem [ ]

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)

Ajánlatkérő a dokumentációt a Kbt. 54. § (4) bekezdésének megfelelően jelen hirdetmény közzétételének napjától kezdve az ajánlattételi határidő lejártáig bocsátja rendelkezésre. A dokumentáció díját az ajánlatkérő az eljárás lezárását követően nem fizeti vissza, kivéve a Kbt. 54. § (6) bekezdés szerinti eseteket. A dokumentáció nem publikálható és másra át nem ruházható. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha az egyik ajánlattevő vásárolja meg a dokumentációt. A befizetést igazoló feladóvevény, vagy a banki átutalást teljesítéséről szóló banki számlakivonat bemutatása után a dokumentáció átvehető a következő címen és időpontokban:
3127 Kazár, Tanács út 1., Községháza, Ügyfélszolgálat
Konszki Péter építési előadó
Munkanapokon: 08:00 és 12:00 óra között, valamint az ajánlattételi határidő napján 10:00 óráig, illetve a Kbt. 54. § (4) bek. szerinti egyéb módon.

V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

1-10

V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:

Az értékelés minden részszempont esetén a Közbeszerzések Tanácsa 2008.11.28 –i keltezésű 2/2004. sz. módosított ajánlása III. fejezet A szakasz 1. a) pontja szerint lineáris arányosítással történik.
Lineáris arányosítás esetén amennyiben a legjobb és a legrosszabb ajánlati elem azonos értékű – azaz mindegyik ajánlati érték azonos – mindegyik ajánlat maximális pontszámot kap az adott részszempont értékelésekor.
Ajánlatkérő számára az 1. részszempont esetében a kisebb értékű vállalás, a 2., 3., 4. és 5. részszempont esetében a nagyobb értékű vállalás a kedvezőbb.
A pontszámok meghatározása két tizedes pontossággal, a kerekítési szabályok szerint történik.

V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?

igen [x] nem [ ]

V.7) Egyéb információk:

1) Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő részére a Kbt. 83.§ alapján azonos feltételekkel hiánypótlási lehetőséget biztosít. A hiánypótlás köre: teljeskörű.
2) Az ajánlattevőnek és a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozójának, vala-mint az erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlathoz csatolnia kell az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatát, és az ajánlatot cégszerűen aláírók aláírási címpéldányát– a dokumentációban részletezettek szerint.
3) Érvénytelen az ajánlattevő ajánlata, ha nem nyilatkozik arról, hogy nyertessége esetén építési felelősség biztosítást köt, vagy meglévő biztosítását kiterjeszti a közbeszerzési eljárással kötött szerződés kivitelezésének tárgyára a következők szerint: a biztosítás fedezete építési munkára legalább 40 millió forint/év, káreseményenként legalább 5 millió forint. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell annak tudomásul vételéről, hogy a Kbt. 306.§ (2) bek. alapján a fentiek szerinti felelősségbiztosítás bemutatása a szerződéskötés feltétele.
4) A dokumentáció ajánlattevő általi megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele.
A dokumentáció másra át nem ruházható.
5) Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (5) bek. szerinti kiegészítő tájékoztatást ad helyszíni konzultáció formájában.
A konzultáció helyszíne:
3127 Kazár, Tanács út 1., Polgármesteri Hivatal, Tanácskozóterem
Időpontja: 2010.04.01. 10:00 óra
6) Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti.
Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség időtartama alatt érvényesnek kell lennie.
Az ajánlati biztosíték összege: 500 000 Ft.
Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei:
Az ajánlati biztosíték teljesíthető ajánlatkérőnek a Sajóvölgye Takarékszövetkezetnél vezetett 55400170-11030180 számú számlára történő befizetéssel. Nevezett számlára az ajánlattételi határidő lejártáig készpénz átutalási igazoláson vagy átutalással lehet befi-zetni, a következő megjelöléssel „Ajánlati biztosíték – Hagyományok Portája kialakítá-sának építési munkái”
Az ajánlati biztosíték bankgaranciával is teljesíthető. A bankgarancia kedvezményezettjeként ajánlatkérőt kell megjelölni. A bankgaranciának az ajánlati kötöttség időtartamáig visszavonhatatlanul érvényben kell lennie.
Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59 § (5) a) bekezdése alapján kerül visszafizetésre.
Az ajánlati biztosíték teljesíthető biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel is.
Érvénytelen az az ajánlat, amely nem tartalmazza az ajánlati biztosíték átutalásának tényét igazoló banki vagy postai értesítőt, vagy bankgarancia – levelet, illetve a készfizető kezességet vállaló kötelezvényt.
7) Érvénytelen az ajánlat, ha a tevékenységi kör szerint az ajánlattevőnek, a közbeszerzés tárgyának teljesítésére nincs jogosultsága.
8) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli.
9) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a jogszabályban előírt, az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott nyilatkozatokat, dokumentumokat.
10) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő és a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozójának nyilatkozatát, miszerint az ajánlatban szerepeltetett pénzintézeteken kívül más pénzintézetnél számlát nem vezet.
11) Az ajánlatot, az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott formában és sorrendben, roncsolás mentesen nem bonthatóan, az ajánlat gerince mentén zsinórral összefűzve, a zsinórvégeket leragasztva és lepecsételve, folyamatos oldalszámozással, tartalomjegyzékkel ellátva, cégszerűen aláírva, minden oldalt szignálva, 1 eredeti, és 2 az eredetivel mindenben megegyező másolati példányban, feltűntetve, hogy „eredeti”, illetve „másolat”, zárt, sérülésmentesen nem bontható csomagolásban kell benyújtani a I.1) pontban meghatározott címen.
A csomagoláson kérjük feltüntetni:
„Közbeszerzési eljárás – Hagyományok Portája kialakításának építési munkái”.
2010.04.12 -én 10:00 óráig nem bontható fel.
Az egyes példányok eltérése esetén az „eredeti” felirattal jelölt példányban foglaltakat kell figyelembe venni.
12) A vállalt jótállási idő minimális értéke a jogszabályban meghatározott 12 hónap. Ajánlatkérő 36 hónapot meghaladó magajánlásokat a jótállási idő vonatkozásában nem értékeli többletpontokkal.
13) A megajánlott jóteljesítési biztosítékot a nettó szerződéses összárhoz viszonyított % -ban, egy egész és két tizedes jegy formában kéri ajánlatkérő megadni. Ajánlatkérő a Közbeszerzések Tanácsa 2008.11.28 –i keltezésű 2/2004. sz. módosított ajánlása II. fejezet 8. pontjában leírtak alapján meghatározta azt az intervallumot, amelyen a jóteljesítési biztosítékot értékeli. A jóteljesítési biztosíték mértéke nem lehet kevesebb mint a nettó szerződéses összeg 2%-a és nem lehet több, mint a nettó szerződéses összeg 5%-a. A maximum érték meghatározása a 162/2004. (V.21.) Kormányrendelet 8.§ alapján történt. Ajánlatkérő a maximumértéket meghaladó magajánlásokat nem értékeli többletpontokkal.
14) A megajánlott késedelmi kötbér esetében ajánlatkérő a Közbeszerzések Tanácsa 2008.11.28 –i keltezésű 2/2004. sz. módosított ajánlása II. fejezet 8. pontjában leírtak alapján meghatározta azt az intervallumot, amelyen késedelmi kötbért értékeli. A vállalt késedelmi kötbér napi mértéke nem lehet kevesebb mint 50 000 Ft és nem lehet több, mint 200 000 Ft. Ajánlatkérő a maximumértéket meghaladó magajánlásokat nem értékeli többletpontokkal.
15) Ajánlatkérő a 5. bírálati részszempont esetében az előírt teljesítési határidőnél korábbi teljesítést értékeli, amelyet naptári napokban kell megadni. Ajánlatkérő a megfelelő minőségben történő műszaki megvalósíthatóságra tekintettel maximum 60 napos korábbi teljesítésre tett vállalást értékeli, a maximumértéket meghaladó megajánlásokat nem ér-tékeli többletpontokkal.
16) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70.§ (2) bekezdésére, a Kbt. 71.§ (1) bekezdés a)–c) pontjaira, valamint (3) bekezdésére vonatkozóan. A Kbt 71.§ (1) bekezdése eseté-ben be kell nyújtani a nemleges nyilatkozatot is.
17) Érvénytelen az ajánlat, ha nem tartalmazza a hulladékgazdálkodásról 2000. évi XLIII. törvény és az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai alapján a következőket:
• a bontási és az építési hulladék tervlapot
• minden, a bontási és az építési hulladék tervlapon szereplő építési és bontási hulladékra befogadó nyilatkozatot az EWC kódok alapján a hulladék átvételére, elhelyezésére jogosult hulladéklerakótól
a dokumentációban részletezettek szerint
18) Érvénytelen az ajánlat, ha ajánlattevő vagy alvállalkozója nem rendelkezik a hulladék elszállításához Kazár és az ajánlattevő ajánlatában megnevezett hulladéklerakó közötti útvonalat magában foglaló területen, a szerződés teljesítésének végéig érvényes, a hulladék közúti szállítására vonatkozó, az illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott engedéllyel a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 14.§ és 16.§ szerint. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell az engedély másolatát.
19) Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét – a Kbt. 48. § (3) és (4) bekezdésére tekintettel – arra, hogy az Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be. Az Ajánlatkérő a pályázat nyertese lett.
20) Ajánlatkérő a Kbt. 253.§ -ában meghatározott nettó egymilliárd forint árbevételi határt az ajánlattételi határidőt megelőző utolsó lezárt üzleti éve (2008. év) vonatkozásában vizsgálja. A 2008. év nettó árbevételére vonatkozó - ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője által aláírt - nyilatkozatot ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell.
21) Az ajánlattételi felhívásban nem részletezett kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. előírásai szerint kell eljárni.

 

 

V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/03/09 (év/hó/nap)

A. melléklet

További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be

Hivatalos név:
Kazár Község Önkormányzata
Postai cím:
Tanács út 1.
Város/Község
Kazár
Postai irányítószám:
3127
Ország:
HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Községháza - Ügyfélszolgálat
Címzett:
Konszki Péter építési előadó
Telefon:
32 – 341 – 333
E-mail:
malomkalacs@kazar.hu
Fax:
32 – 341 – 333
Internetcím (URL):

 

 

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető

Hivatalos név:
Kazár Község Önkormányzata
Postai cím:
Tanács út 1.
Város/Község
Kazár
Postai irányítószám:
3127
Ország:
HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Községháza - Ügyfélszolgálat
Címzett:
Konszki Péter építési előadó
Telefon:
32 – 341 – 333
E-mail:
malomkalacs@kazar.hu
Fax:
32 – 341 – 333
Internetcím (URL):

 

 

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani

Hivatalos név:
Kazár Község Önkormányzata
Postai cím:
Tanács út 1.
Város/Község
Kazár
Postai irányítószám:
3127
Ország:
HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Községháza - Ügyfélszolgálat
Címzett:
Konszki Péter építési előadó
Telefon:
32 – 341 – 333
E-mail:
malomkalacs@kazar.hu
Fax:
32 – 341 – 333
Internetcím (URL):

 

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

 

A rész száma 1 meghatározás

1) A rész meghatározása

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

3) Mennyiség vagy érték

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése

Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY Kezdés (év/hó/nap)

ÉS/VAGY

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információ a részekről

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ----------------------